may-thoi-khi-gmek

Code javascript hiển thị thời gian -ngày giờ cho blogspot

Nếu các bạn muốn trang trí thêm cho blogspot của mình đẹp hơn thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đoạn javascript hiển thị thời gian - ngày, giờ, tháng năm cho blogspot.
Các tích hợp vào template blogpsot rất đơn giản. bạn chỉ cần bỏ code sau vào vị trí bạn muốn hiển tị ngày tháng năm vậy là được. Đây là một kiểu mình sẽ tổng hợp các kiểu khác trên bài viết này sau.

Code javascript hiển thị thời gian -ngày giờ cho blogspot

Cách tích hợp đoạn code ngày giờ này vào template blogspot

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
  dayName = new Array ("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy") 
  monName = new Array ("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12") 
  now = new Date 
   document.write("<font color=#FF6600><b>"+now.getHours()+ ":" +now.getMinutes()+ " phút -  " +dayName[now.getDay()]+ ", " +now.getDate()+ "-" +monName[now.getMonth()]+ "-" +now.getFullYear()+ "</b></font>")                                     
</script>

Lưu ý:
Bạn có thể sửa thứ ha thành thứ 2...
Tháng 1 thành tháng 01 nha....
Hoặc đảo các vị trí ngày giờ tháng năm ở sau document.write........

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek